11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1170 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Εργασίες που μπορούν να γίνουν μέσω του νέου «Εξοικονομώ» (μέρος Α)

Σύμφωνα με τον οδηγό του «Εξοικονομώ» υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων.

Κουφώματα / Συστήματα Σκίασης / Αερισμός

Σε αυτή περιλαμβάνονται τοποθέτηση κουφωμάτων και πορτών ή και συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Θερμομόνωση

Με εργασίες όπως η θερμομόνωση δώματος εξωτερικά ή η θερμομόνωση στέγης.

Συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης

Σε αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση καυστήρα φυσικού αερίου ή υγραερίου, αντλιών θερμότητας, ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης

Με βασική παρέμβαση αυτή για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

“Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης”

Με εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (smarthome).

Σήμερα θα μιλήσουμε για την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξη.

Στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με το νέο Εξοικονομώ είναι επιλέξιμες:

(i) Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό), φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας / Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, αυτοματισμοί, καμινάδα κ.λπ.) στο σύνολό του, και στο δίκτυο διανομής (θερμομονωμένο κατά Κ.Εν.Α.Κ).

Είναι επιλέξιμη (στην επιφάνεια που θερμαίνει) η τοποθέτηση ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης (υποκατηγορία 3.Η) μόνον σε συνδυασμό με σύστημα θέρμανσης αντλίας θερμότητας (υποκατηγορία 3.Γ) ή γεωθερμικής αντλίας θερμότητας (υποκατηγορία 3.Δ).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για λοιπές τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, fan coils).

Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα θέρμανσης (ατομικό / κοινόχρηστο) και όχι περισσότερα των υποκατηγοριών 3.Β έως 3.ΣΤ του πίνακα 4.1.1.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, διαφοροποιείται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος.

Στην περίπτωση συστήματος θέρμανσης (κατηγορίες 3.Β έως 3.ΣΤ) που αποτελείται είτε από συστοιχίες μονάδων (π.χ. λέβητες αερίου) είτε από ανεξάρτητα συστήματα ανά τμήμα κτηρίου (π.χ. Α/Θ ανά όροφο) η επιλέξιμη δαπάνη αφορά στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος (σαν να ήταν μια μονάδα) και όχι κάθε μονάδας ξεχωριστά.

(ii) Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα–αέρα διαιρούμενου τύπου split unit, multi split unit (υποκατηγορία 3.Ζ) για θέρμανση/ψύξη χώρου. Επιτρέπεται η αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων εφόσον δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ και αυτό τεκμηριώνεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Στις περιπτώσεις που εγκαθίσταται σύστημα multi split unit, κάθε τέτοιο σύστημα λογίζεται ως μία (1) μονάδα, ανεξαρτήτως του αριθμού των εσωτερικών μονάδων.

(iii) Η εγκατάσταση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης (υποκατηγορία 3.A), όπως χρονοπρογραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου, συστήματα αντιστάθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής ή αναλογικής ρύθμισης της θερμικής ισχύος ή/και υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων και ρύθμισης της ροής σε μερικά φορτία (τρίοδες ή τετράοδες ηλεκτροβάννες, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κ.λπ.), αναλογικοί θερμοστάτες-ελεγκτές (αποκλείονται οι απλοί θερμοστάτες χώρων on/off), θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων,κ.λπ. συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης, εφόσον η κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (της εγκατάστασης) αναβαθμίζεται κατά μία τουλάχιστον κατηγορία του πίνακα 5.5 «Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών» της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701–1/2017.

Στην υποκατηγορία αυτή, γίνονται αποδεκτές και οι δαπάνες εργασιών για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, με εξαίρεση τη δαπάνη για την επαύξηση ισχύος της παροχής, που καταβάλλεται στον Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Share