11° χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. T.K. 57022 – Τ.Θ.: 1091 BI.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 788 700

Γεωθερμία και Καινοτόμες Ενεργειακές Τεχνολογίες στην Ελλάδα

Στόχοι Καινοτόμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Γεωθερμίας στην Ελλάδα

  • Γεωθερμική θέρμανση σε αστικές περιοχές. Υλικά, μέθοδοι και εξοπλισμός για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας λειτουργίας.
  • Βελτίωση της διαπερατότητας των συμβατικών γεωθερμικών ταμιευτήρων και ανάπτυξη μη συμβατικών ταμιευτήρων.
  • Βελτίωση της απόδοσης (μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια και άμεση χρήση της θερμότητας)
    Τεχνικές διερεύνησης γεωθερμικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης του γεωθερμικού δυναμικού και των ερευνητικών γεωτρήσεων).
  • Προηγμένες τεχνικές γεώτρησης / αποπεράτωσης των φρεατίων.
  • Ενσωμάτωση της γεωθερμικής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα και ευελιξία του δικτύου.
  • Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών εκπομπών.
  • Ευρωπαϊκό έργο “GeoRISK”: «Ανάπτυξη έργων γεωθερμικής ενέργειας και έργων ΑΠΕ μέσω του περιορισμού του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου»

Η υλοποίηση των γεωθερμικών έργων συνεπάγεται ταυτόχρονα ανάληψη αρκετών στοιχείων ρίσκου με κυρίαρχο το γεωλογικό ρίσκο το οποίο εστιάζεται ειδικότερα σε γεωθερμικά έργα υψηλών θερμοκρασιών αλλά και σε ανοικτά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας.

Συνίσταται σε:

-κίνδυνο μη εύρεσης ενός οικονομικά εκμεταλλεύσιμου γεωθερμικού πόρου μετά τη διάτρηση και
-κίνδυνο σε βάθος χρόνου φυσικής εξάντλησης του γεωθερμικού πόρου με αποτέλεσμα η εκμετάλλευση να είναι οικονομικά ασύμφορη.

Η απόδοση και η κερδοφορία ενός γεωθερμικού έργου καθορίζεται από το γεωλογικό ρίσκο. Σκοπός του ευρωπαϊκού έργου GEORISK είναι να εργαστεί πάνω στην καθιέρωση σχημάτων περιορισμού και ασφάλισης κινδύνου σε όλη την Ευρώπη.

Σκοπός του ευρωπαϊκού έργου GEORISK είναι να εργαστεί πάνω στην καθιέρωση σχημάτων περιορισμού και ασφάλισης κινδύνου σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε ορισμένες τρίτες χώρες που αποτελούν βασικούς στόχους, ώστε να καλύψει κυρίως την φάση έρευνας και την πρώτη γεώτρηση (δοκιμαστική). Αφορά δηλαδή δραστηριότητες προς χρηματοδότηση πριν την εμπλοκή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι συμμετέχουν ακολούθως στη χρηματοδότηση των επόμενων γεωτρήσεων και των επιφανειακών συστημάτων. Είναι προφανές ότι ένα σύστημα περιορισμού του ενδεχόμενου οικονομικού ρίσκου πρέπει να σχεδιαστεί ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας της αγοράς του
συγκεκριμένου κλάδου.

Σημειώνεται ότι το έργο GeoRISK χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020.

Ηλιακά Θερμικά
Επικαιροποίηση της Τεχνικής Έκθεσης “INSHIP–Concept Note for Greece”

Το πρόγραμμα INSHIP έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών για την προώθηση της τεχνολογίας Θερμικών Ηλιακών για Βιομηχανικές Διεργασίες, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη επιτυχημένες πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συμμετοχή στην Ελληνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (INSHIP National Stakeholder Group-NSG), με στόχο την προώθηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και τον καθορισμό των στρατηγικών για αυτή στην Ελλάδα. Αντίστοιχες ομάδες εμπειρογνωμόνων, έχουν δημιουργηθεί και στις υπόλοιπες εννέα εμπλεκόμενες στο έργο χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία).

Η ελληνική ομάδα NSG αποτελείται από μέλη από το ΥΠΕΝ (Τμήμα Ενεργειακού Σχεδιασμού), από τον Ερευνητικό τομέα (ΚΑΠΕ, Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ), Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), Βιομηχανία (ΕΒΗΕ και μέλη αυτής), Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Share